MATURITY

ZÁKLADÉ INFORMÁCIE MATURITA 2023

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM. Podrobnejšie informácie o priebehu externej časti maturitnej skúšky, testy z predchádzajúcich rokov a aktuálne informácie nájdete na stránke NÚCEM.

Termíny maturitnej skúšky v šk. roku 2022/2023

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2023

14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, 

15. marec 2023 (streda) – anglický jazyk,  nemecký jazyk, 

16. marec 2023 (štvrtok) – matematika.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS 20223.– 5.4.2023

V súlade s §77 ods. 3) zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určil Okresný úrad Bratislava, odbor školstva, termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pre našu školu v dňoch 22.5. – 26.5.2023.

Podrobnosti o organizácii externej časti maturitnej skúšky, legislatívne predpisy  a vzorové testy z predchádzajúcich ročníkov nájdete na stránke www.nivam.sk.

Hodnotenie maturitnej skúšky

Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo

b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo

b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

Každý predmet ústnej formy internej časti maturitnej skúšky má v maturitnom zadaní aspoň dve úlohy vyjadrené ich váhou vzhľadom na celkové hodnotenie. Celkovým hodnotením ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z daného predmetu je stupeň prospechu, ktorý vzniká ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania. Podrobnejšie informácie nájdete vo Vyhláške MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Ďalšie informácie týkajúce sa organizácie priebehu maturitnej skúšky v našej škole budeme priebežne zverejňovať žiakom maturitného ročníka prostredníctvom internej elektronickej pošty a nástenky na chodbe na druhom poschodí.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).