PRIJÍMACIE KONANIE

V školskom roku 2020/2021 otvárame:

1
trieda 4-ročnej formy štúdia
1
trieda 8-ročnej formy štúdia
1
žiakov
1
žiakov

VOĽNÉ MIESTA

DO ŠTVORROČNEJ FORMY aktualizované 9.6.2020

Ku dňu 5.6.2020 evidujeme 13 obsadených a 6 voľných miest v 1. ročníku štvorročnej formy štúdia od nasledujúceho školského roku.

Prihlášky do II. kola prijímacieho konania prijímame najneskôr do 19.6.2020.

KRITÉRIÁ

PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV
aktualizované 2.6.2020

Aktualizované kritériá pre 8-ročnú formu štúdia

TERMÍNY

PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:
 • Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročnej formy štúdia sa koná
  od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.
 • Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročnej formy štúdia sa koná prezenčnou formou 15. júna 2020 (pondelok)18. júna 2020 (štvrtok).
AKTUÁLNE TERMÍNY - OSEMročná forma
 • do 15. mája 2020 uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy
 • 15. jún 202018. jún 2020 - termíny prijímacích skúšok, konajú sa prezenčne v dvoch termínoch, uchádzači dostanú pozvánku s pokynmi k prijímacím skúškam prostredníctvom elektronického systému Edupage najneskôr 5.6.2020
 • do 24. júna 2020 zverejní riaditeľka školy výsledky prijímacieho konania
AKTUÁLNE TERMÍNY -štvorročná forma
 • do 7. mája 2020 zverejní riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy upravené kritériá prijímacieho konania pre štvorročnú formu štúdia
 • do 15. mája 2020 uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy
 • do 29. mája 2020 zverejní riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy upravené kritériá prijímacieho konania pre osemročnú formu štúdia. Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie MŠVVaŠ SR
 • do 4. júna 2020 zákonný zástupca uchádzača písomne potvrdí škole záujem prípadne nezáujem o štúdium od školského roka 2020/2021
 • do 15. júna 2020 zverejní riaditeľka školy rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín)