ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

DRUH ŠKOLY

cirkevná, katolícka

STUPEŇ VZDELANIA

ISCED 3A

DĹŽKA ŠTÚDIA

štvorročná, osemročná

VYUČOVACÍ JAZYK

slovenský

ŠTUDIJNÁ FORMA

denná

GYMNÁZIUM SV. URŠULE V BRATISLAVE je škola, ktorá je v sieti škôl zaradená do kategórie neštátnych škôl – cirkevných, katolíckych. Jej zriaďovateľom je Provincialát sestier uršulínok na Slovensku a jej hlavnou úlohou je príprava žiakov na vysokoškolské štúdium a ich výchova v evanjeliovom duchu pravdy, slobody a lásky.

Škola umožňuje všetkým študentom získať základné, štandardami určené, vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch a hlboké vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch. V obidvoch formách štúdia máme triedy so zvýšenou hodinovou dotáciou cudzích jazykov, a v osemročnej forme štúdia so zvýšenou dotáciou informatiky.

Našim cieľom je pripraviť do života tvorivých absolventov, ktorí budú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu a budú schopní sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.
V oblasti vzdelávania a výchovy sa usilujeme viesť žiakov k tvorivému a kritickému mysleniu, k zodpovednosti, samostatnosti, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou a vzájomne sa rešpektovať, zvyšovať vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a kresťanskú hodnotovú orientáciu. V spolupráci s rodičmi žiakov je naším cieľom vychovať pracovitých, zodpovedných a morálne vyspelých ľudí.

Škola dáva šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. Zabezpečuje podľa svojich možností potrebné podmienky aj na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Podrobnejšie informácie Vám radi poskytneme
pri návšteve našej školy.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).